Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímací řízení

 

KRITÉRIA

pro přijímací řízení do mateřské školy ve Zděchově

(dle § 34, zák. 561/2004 Sb., školský zákon)

 

 

   K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Zděchov budou  přijaty všechny děti, které nejpozději  před 1.9.2018 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy ve Zděchově.

Pro děti, které dosáhnou k 1.9.2018 pěti let, je předškolní vzdělávání POVINNÉ.

  

  Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od  tří do šesti let. Přijaty mohou být i děti mladší tří let (nejdříve však od dvou let),pokud to umožní volná kapacita příslušné mateřské školy a které splňují kritéria přijímání dětí do mateřské školy. Jedná se zejména o podmínku hygienické a sebeobslužné samostatnosti.
 

 Zápis do mateřské školy na následující školní rok se uskutečňuje ve stanovený den měsíce května. Konkrétní místo, termín a dobu zápisu zveřejní ředitel mateřské školy v místní kabelové televizní síti a na vývěsce ve vstupních prostorách MŠ. K zápisu se dostaví i rodiče, kteří žádají o přijetí svého dítěte do mateřské školy v průběhu školního roku! Při zápisu si rodiče vyzvednou Evidenční list dítěte a informace o provozu mateřské školy. Do 14 dnů jsou rodiče povinni přinést Evidenční list zpět s potvrzením od lékaře o uskutečněném povinném očkování dítěte. Do mateřské školy nemůže být přijato dítě, které se nepodrobilo povinnému očkování!
 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel mateřské školy; rozhoduje též o stanovení zkušebního pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 

Dítě do mateřské školy přijímá ředitel na základě podané Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy a potvrzení o povinném očkování dítěte na vyplněném  Evidenčním listu. Do jednoho měsíce od zápisu obdrží rodiče Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy.

 

Nelze-li z kapacitních důvodů přijmout dítě do mateřské školy v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

 

Při přijímání dětí z jiného spádového obvodu (jiné obce) mají při nedostatku míst z kapacitních důvodů přednost děti s trvalým bydlištěm v obci.
 

Nejpozději v den nástupu dítěte do mateřské školy se rodiče domluví  s ředitelkou školy o způsobu docházky dítěte do mateřské školy a rozsahu stravování dítěte v mateřské škole, popř. se projedná možnost snížení úplaty (školného).

 

 

 Zpracovala dne  19.3.2018                                   Mgr. Hana Výchopňová

                                                                                    ředitelka školy