Jdi na obsah Jdi na menu
 


O škole

Výsledek obrázku pro duha

Jsme základní a mateřskou  školou, která stále hledá nejen nové cesty vlastního rozvoje a zkvalitnění výuky, ale také se snaží o smysluplné využití volného času svých žáků. A to nabídkou zájmových kroužků, zaměřených kulturně, sportovně i jazykově, a také mnoha akcemi pořádanými během celého školního roku. Mateřská škola zajišťuje dětem bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se cítí příjemně a svobodně. Zabezpečuje pobyt a předškolní vzdělávání všem dětem z obce, několik dětí také dojíždí ze sousedních obcí. Z toho vyplývá, že si rodiče volí tuto mateřskou školu nejen z hlediska spádovosti, ale hlavně pro její kvalitu.  Výborná je také spolupráce se základní školou a rodiči, kteří se podílejí na organizaci akcí a také přispívají svými sponzorskými dary. Děti z mateřské školy pořádají se žáky základní školy společná vystoupení pro obec (zpívání pod vánočním stromem, vítání občánků), besídky pro rodiče, soutěží v různých aktivitách, pořádají společný školní výlet, účastní se výstav a lektorských programů. Mateřská škola funguje jako dobrá služba dětem a jejich rodičům, a to zejména vyhovujícím režimem, provozním a organizačním řádem, příjemným a podnětným prostředím a možností zapojování rodičů do výchovně vzdělávacího procesu. V mateřské škole  se zaměřujeme především na oblast environmentální a dopravní výchovy. 

Každoročně realizujeme úspěšný projekt péče o předškolní děti, související s přípravou na vstup do základní školy. Všechny děti mateřské školy navštěvují své bývalé spolužáky v 1.ročníku základní školy a mohou sledovat jejich pokroky. Při těchto návštěvách se také zapojují do vzdělávacího procesu a zkouší si svou budoucí roli „prvňáčka“. Ke konci školního roku chodí budoucí prvňáci do první třídy jednou až dvakrát týdně a rozvíjejí elementární činnosti se zaměřením na grafomotorická cvičení, cvičení paměti, postřehu a koncentrace. Budoucí školáci jsou tak před nástupem školní docházky dokonale seznámeni s prostředím, pedagogickým kolektivem a budoucími spolužáky v základní škole. Následný přechod do základní školy je tak zcela přirozený a bezproblémový. Mateřská škola je především místem prvotního primárního předškolního vzdělávání. Je zde vypracován jasný a pružný výchovně vzdělávací program, zaměřený na environmentální výchovu. Podrobněji se s programem můžete seznámit na našich stránkách, kde se také dozvíte více informací o mateřské škole. 
Základní škola je pro nás, kolektiv všech pracovníků, školou, která poskytuje především kvalitní vzdělávání. Plnění tohoto cíle dosahujeme dlouhodobě kvalitním složením pedagogického sboru s požadovanou odbornou kvalifikací pedagogů, kteří navíc disponují kreativitou, touhou po sebevzdělávání a důsledností v pedagogickém procesu. Samozřejmostí je jejich snaha respektovat možnosti, schopnosti a potřeby žáků, včetně potřeb duchovních.
 
Snažíme se udržovat zdravé školní klima, kde se žáci cítí dobře, vnímají bezpečí a pochopení ostatních. Chceme, aby i nadále chodili do naší školy rádi, aby byli k sobě tolerantní a chápaví a byl stále posilován vztah učitel – žák. Každoročně se také účastníme několika charitativních projektů a sbírek, od kterých si slibujeme zdravé rozvíjení schopnosti empatie k druhým, obzvláště k jakkoliv znevýhodněným sociálním skupinám i jednotlivcům. Žáci se také učí jednat s respektem ke každému člověku a s úctou k lidem, kteří si naši úctu zasluhují. V neposlední řadě se snažíme, aby naše škola zůstala dobře technicky, moderně a esteticky vybaveným místem, na které budou učitelé i žáci pyšní a které splňuje požadavky moderního a efektivního vyučování. Další informace a zajímavosti se dozvíte ze vzdělávacího programu základní školy a z dalších dokumentů na našich stránkách.