Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecná charakteristika základní školy

Velikost a úplnost školy 

Institucionální vzdělávání ve Zděchově má dlouholetou historii. Školní budova byla ve Zděchově postavena roku 1778, a to na základě císařského rozhodnutí, k němuž dal podnět královéhradecký biskup. Za celou dobu své existence prošla škola řadou stavebních i organizačních změn. Původní škola byla jednotřídní, po sto letech byla provedena přístavba a otevřena druhá třída. V té době chodilo do školy na 100 dětí.

S účinností od 22.3.1996 byla škola zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Škola je příspěvkovou organizací zřízenou obcí Zděchov.
Od 1.1.2003 je základní škola spojena s mateřskou školy a nabývá právní subjektivity.
Základní škola je dvojtřídní s málotřídním způsobem výuky. Jsou zde vyučováni žáci od 1. do 5. ročníku. Kapacita školy je 41 žáků. Školu navštěvují převážně místní žáci.
Po absolvování školy přechází většina dětí na spádovou ZŠ v Hovězí, někteří žáci po absolvování přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium Vsetín.
V rámci obce hraje škola důležitou roli nejen vzdělávací, ale také společenskou a kulturní.


Umístění školy

Školní budova je situována v centru obce. Jedná se o jednopatrovou budovu, v jejichž prostorách se nachází základní škola, mateřská škola a školní jídelna. Ke škole přísluší také dopravní hřiště, které je využíváno pro výuku dopravní výchovy a také k menším tělovýchovným aktivitám. V bezprostřední blízkosti školní budovy je také zahrádka mateřské školy, která je v odpoledních hodinách volně přístupná veřejnosti. K výuce tělesné výchovy může škola bezplatně využívat hřiště TJ Sokol a nově vybudované víceúčelové hřiště.

Zejména k ekologické a environmentální výchově je využívána skutečnost, že obec Zděchov leží v CHKO Beskydy. V obci je zřízena vesnická památková zóna a doposud se zde udržela tradiční rukodělná výroba. Občané za podpory obecního úřadu udržují řadu lidových zvyků a obyčejů. Škola spolupracuje s místními sportovními a společenskými organizacemi.

Za celou dobu své existence prošla škola řadou stavebních úprav a rekonstrukcí. Zásadní akcí byla výstavba tělocvičny v původních půdních prostorách v roce 1996. V témže roce bylo provedeno zateplení budovy. V roce 2001 byla zprovozněna plynová kotelna a v roce 2002 byla škola v rámci projektu Indoš připojena na internet. Rozsáhlá rekonstrukce sociálního traktu v základní škole byla realizována v roce 2005.

V roce 2014 proběhla poslední rozsáhlá rekonstrukce školy. Byla vyměněna všechna okna, provedeno nové zateplení celého objektu a budova byla opatřena zcela novou fasádou a všemi venkovními obklady. Došlo také k rozsáhlým opravám sklepů a balkónu před okny mateřské školy. Všechny vnitřní prostory v základní a částečně mateřské škole byly nově vymalovány a třídy olištovány. V rámci rekonstrukce byla také v některých místnostech vyměněna, popř. přidána topná tělesa.


Vybavení školy

Materiální

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Všechny třídy jsou vybaveny nastavitelnými lavicemi. Moderně je vybavena školní tělocvična, která byla zrekonstruována v r. 1996. Žáci mají k dispozici počítačovou pracovnu, jejíž vybavení je podle možností modernizováno a od roku 2012 slouží k výuce nová interaktivní tabule.

Prostorové

Škola má společnou budovu pro základní školu a mateřskou školu. Základní škola je umístěna v prvním patře, mateřská škola v přízemí, součástí je školní jídelna.

Základní škola: V přízemí školy je šatna žáků, ředitelna a učitelská knihovna, která slouží současně jako šatna učitelům. Sociální zařízení, které bylo nově rekonstruováno, je umístěno v mezipatře. Výuka základní školy probíhá v 1.patře, kde je I.třída pro 1. a 2. ročník a II. třída pro 3., 4. a 5. ročník. V obou třídách je základní vybavení, doplněné o tělocvičné žebřiny, umožňující žákům o přestávce tělesnou relaxaci. K výuce je rovněž využívána volná III. třída, která současně slouží pro relaxaci žáků o přestávkách. Počítačová pracovna se sítí LAN napojenou na Internet je vybavena 5 žákovskými počítači. Tato učebna slouží rovněž jako pracovna pro účetní, která má vlastní počítač.

Mateřská škola: MŠ se nachází v přízemí, je rozdělena na dvě základní části: 1. herna, jež slouží v době stravování i jako jídelna, 2. ložnice. Převlékárna (šatna) přímo navazuje na umývárnu s WC pro děti. Oba prostory jsou vybaveny dle platných hygienických norem pro zařízení předškolního vzdělávání. WC personálu a kabinet učitelek je rovněž součástí MŠ v přízemí. Na hernu navazuje výdejna pokrmů pro MŠ, vybavená dřezem. 

Školková zahrada: Součástí předškolní výuky je i pobyt venku, děti si mohou hrát na zahrádce, která je vybavena průlezkami, pískovištěm, houpačkami a domečkem. Zahrádka je v odpoledních hodinách přístupna veřejnosti. 

Tělocvična: Tělocvična byla vybudována v roce 1996 v podkroví školy. Tělocvična je velmi dobře vybavena základním tělocvičným nářadím. V letním období je využíváno tzv. dopravní hřiště přiléhající k budově školy, které však není majetkem školy. K výuce tělesné výchovy je využíváno též hřiště na kopanou, patřící TJ Sokol Zděchov a nově vybudované víceúčelové hřiště. 

Školní kuchyně: Základní škola a mateřská škola mají vlastní školní kuchyni v přízemí budovy. Kuchyně je standardně vybavená dle platných hygienických norem pro srovnatelná zařízení. 

Technické

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou.

Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů je určena počítačová pracovna. Představuje 5 žákovských stanic. Učitelský počítač je umístěn v ředitelně. Rovněž mateřská škola je vybavena počítačem, který je připojen k internetu.

Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Každý pracovník školy a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku s adresou. 

Od roku 2012 slouží k zefektivnění a zpestření výuky také interaktivní tabule, pořízená částečně z finančních prostředků EU a obce. 

Pro výuku především cizích jazyků slouží i kvalitní CD přehrávače. Součástí základní vybavenosti školy a školky jsou televizní přijímače a DVD přehrávače. 

V ředitelně je umístěna moderní kopírka, kterou využívají pracovníci školy, školky i školní jídelny.

Hygienické a bezpečnostní 

Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků složí školní jídelna, kde je dostatek tekutin žákům k dispozici po celou dobu vyučování. V průběhu přestávek mají žáci možnost využívat žebřiny umístěné ve třídách, k proběhnutí slouží především relaxační místnost s žíněnkami, švihadly a míči. Pod dohledem mohou o velké přestávce využívat tělocvičnu. 

Sociální zařízení školky i školy bylo v roce 2006 komplexně rekonstruováno a v současnosti plně vyhovuje všem hygienickým normám platným pro školní zařízení. 

Za bezpečnost žáků odpovídají po celou vyučovací dobu pedagogičtí pracovníci. Dbají na bezpečnost žáků při všech aktivitách a chrání je před úrazy. 

V celé budově je umístěno reflexní označení všech nebezpečných situací a předmětů. Celá budova je nadstandardně vybavena hasicími přístroji. Dostupnost prostředků první pomoci je zabezpečena ve všech součástech školy. 

Každoročně jsou prováděny prověrky bezpečnosti práce a podle harmonogramu se konají povinné revize BOZP. Pracovníci školy jsou každý druhý rok školeni z předpisů BOZP a jsou o tom vedeny písemné záznamy. U nových pracovníků se školení z předpisů BOZP provádí ihned při nástupu do zaměstnání.