Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímací řízení

 

 

KRITÉRIA

pro přijímací řízení do mateřské školy ve Zděchově

(dle § 34, zák. 561/2004 Sb., školský zákon)

 

 

   K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Zděchov budou  přijaty všechny děti, které nejpozději  před 1.9.2019 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy ve Zděchově.

Pro děti, které dosáhnou před 1.9.2019 pěti let, je předškolní vzdělávání POVINNÉ.

  

  Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od  tří do šesti let. Přijaty mohou být i děti mladší tří let (nejdříve však od dvou let),pokud to umožní volná kapacita příslušné mateřské školy a které splňují kritéria přijímání dětí do mateřské školy. Jedná se zejména o podmínku hygienické a sebeobslužné samostatnosti. Ředitelka školy může při zápisu sjednat pro děti mladší tří let zkušební dobu pro pobyt v mateřské škole, nejdéle na tři měsíce od nástupu dítěte.
 

 Zápis do mateřské školy na následující školní rok se uskutečňuje ve stanovený den měsíce května. Konkrétní místo, termín a dobu zápisu zveřejní ředitel mateřské školy v místní kabelové televizní síti a na vývěsce ve vstupních prostorách MŠ. K zápisu se dostaví i rodiče, kteří žádají o přijetí svého dítěte do mateřské školy v průběhu školního roku! Při zápisu si rodiče vyzvednou Evidenční list dítěte a informace o provozu mateřské školy. Do 14 dnů jsou rodiče povinni přinést Evidenční list zpět s potvrzením od lékaře o uskutečněném povinném očkování dítěte. Do mateřské školy nemůže být přijato dítě, které se nepodrobilo povinnému očkování!
 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel mateřské školy; rozhoduje též o stanovení zkušebního pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 

Dítě do mateřské školy přijímá ředitel na základě podané Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy a potvrzení o povinném očkování dítěte na vyplněném  Evidenčním listu. Do jednoho měsíce od zápisu obdrží rodiče Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy.

 

Nelze-li z kapacitních důvodů přijmout dítě do mateřské školy v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

 

Při přijímání dětí z jiného spádového obvodu (jiné obce) mají při nedostatku míst z kapacitních důvodů přednost děti s trvalým bydlištěm v obci.
 

Nejpozději v den nástupu dítěte do mateřské školy se rodiče domluví  s ředitelkou školy o způsobu docházky dítěte do mateřské školy a rozsahu stravování dítěte v mateřské škole, popř. se projedná možnost snížení úplaty (školného).

 

 

 Zpracovala dne 21.3.2019                                   Mgr. Hana Výchopňová

                                                                                    ředitelka školy